Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelési tájékoztató célja
Sántáné Marton Erika egyéni vállalkozó (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, alá veti magát jelen jogi közleménynek. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseinek.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését hivatott leírni:
http://www.szivarvanycipobolt.hu
A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a következő linken:
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az ezzel kapcsolatos esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit.
Ha kérdése merülne fel jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatosan, kérem írjon nekem a marton.erika01@gmail.com e-mail címre és megválaszolom kérdését.
 
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek (továbbiakban felhasználó, látogató, ügyfél) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
2. Adatkezelő megnevezése és adatai
Név: Szivárvány Cipőbolt
Cégnév: Sántáné Marton Erika egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 6000 Kecskemét Belsőnyír 94/b
Telephely (üzlet): 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. 1. em. 1.
Adószám: 43835410-2-23
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 3566163 (Kecskemét Önkormányzat)
Telefonszám: +36-20-933-9307
E-mail cím: marton.erika01@gmail.com
Weboldal e-mail cím: marton.erika01@gmail.com
Weboldal cím: http://www.szivarvanycipobolt.hu
 
3. Adatvédelmi felelős
Sántáné Marton Erika
Munkahely: Szivárvány Cipőbolt
Telefonszám: +36-20-933-9307
E-mail cím: marton.erika01@gmail.com
 
4. Fogalom meghatározások
„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
5. Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.
 
6. Adatkezelési folyamatok
A szolgáltató a továbbiakban ismerteti az általa kezelt személyes adatok kategóriáit, illetve azok kezelésének célját, mindezt adatkezelési folyamatonként.
6.1. Fiók létrehozása
Fiók létrehozása
Személyes adat kategóriája Adatkezelés célja
Név Azonosítás, regisztráció és a megrendelés lehetővé tétele.
E-mail Azonosítás, regisztráció, felhasználói fiókba történő biztonságos beléptetés és a megrendelés lehetővé tétele.
Telefonszám Azonosítás, regisztráció és a megrendelés lehetővé tétele.
Számlázási cím Regisztráció lehetővé tétele.
Szállítási cím Regisztráció lehetővé tétele.
Fiók létrehozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
Fiók létrehozás kori IP-cím Technikai művelet végrehajtása.
 
Fiók létrehozás végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.
 
6.1.1. Adatkezelés jogalapja fiók létrehozása esetén
1. Hozzájáruláson alapuló jogalap:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulása.
 
6.1.2. Érintettek köre fiók létrehozása esetén
Azok az érintettek, akik fiók létrehozást hajtottak végre a weboldalon.
 
6.1.3. Adatkezelés időtartama fiók létrehozása esetén
Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, a szolgáltató a kezelt adatokat,  azonnal és véglegesen törli.
 
6.1.4. Címzettek fiók létrehozása esetén
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.
6.2. Megrendelés
Megrendelés
Személyes adat kategóriája Adatkezelés célja
Név Azonosítás és a megrendelés lehetővé tétele, illetve az utóbbihoz szükséges kapcsolatfelvétel.
Telefonszám Megrendelés lehetővé tétele, illetve az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel.
E-mail cím Azonosítás és megrendelés lehetővé tétele, illetve az utóbbihoz szükséges kapcsolatfelvétel.
Számlázási cím Azonosítás és megrendelés lehetővé tétele.
Szabályszerű számla kiállítása és szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási cím A megrendelés és a házhoz szállítás lehetővé tétele.
Megrendelés időpontja Technikai műveletek végrehajtása.
Megrendelés kori IP-cím Technikai műveletek végrehajtása.
 
A megrendelés végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.
 
6.2.1. Adatkezelés jogalapja megrendelés esetén
1. Szerződésen alapuló jogalap:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
1. Jogi kötelezettségen alapuló jogalap:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
E jogalap érvényes a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén.
6.2.2. Érintettek köre megrendelés esetén
Azok az érintettek, akik megrendelést hajtottak végre a weboldalon.
 
6.2.3. Adatkezelés időtartama megrendelés esetén
Az adatkezelő, a kezelt adatokat, megrendelés esetén a szerződés lejártakor, azonnal és véglegesen törli.
Kivételt képeznek ez alól a számviteli bizonylatok, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének értelmében, 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
"A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni."
 
6.2.4. Címzettek megrendelés esetén
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.
 
6.3. Kapcsolatfelvétel
Kapcsolatfelvétel
Személyes adat kategóriája Adatkezelés célja
Név Azonosítás és kapcsolatfelvétel.
E-mail cím Azonosítás és kapcsolatfelvétel.
Kapcsolatfelvétel időpontja Technikai műveletek végrehajtása.
 
A kapcsolatfelvétel végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.
 
 
6.3.1. Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvétel esetén
1. Hozzájáruláson alapuló jogalap:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulása.
 
6.3.2. Érintettek köre kapcsolatfelvétel esetén
Azok az érintettek, akik kapcsolatfelvételt hajtottak végre a weboldalon.
 
6.3.3. Adatkezelés időtartama kapcsolatfelvétel esetén
Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az szolgáltató a kezelt adatokat,  azonnal és véglegesen törli.
 
6.3.4. Címzettek kapcsolatfelvétel esetén
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.
 
6.4. Hírlevél küldés és DM tevékenység
6.4.1. Érintett hozzájárulása hírlevél küldéshez és DM tevékenységekhez
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megrendeléskor vagy a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 
Továbbá az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az adatkezelő, a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 
Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
 
Hírlevél küldés és DM tevékenység
Személyes adat kategóriája Adatkezelés célja
Név Azonosítás és a hírlevélre történő feliratkozás lehetővé tétele.
E-mail cím Azonosítás és a hírlevélre történő feliratkozás lehetővé tétele.
Feliratkozás kori IP-cím Technikai műveletek végrehajtása.
Feliratkozás időpontja Technikai műveletek végrehajtása.
 
A hírlevél küldésre és DM tevékenységekre történő feliratkozás végrehajtásához egyik említett adatkategóriának sem szükséges személyes adatnak lennie.
 
6.4.2. Adatkezelés jogalapja hírlevél küldés és DM tevékenység esetén
2. Hozzájáruláson alapuló jogalap:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulása.
 
6.4.3. Érintettek köre hírlevél küldés és DM tevékenység esetén
Azok az érintettek, akik feliratkoztak az adatkezelő hírlevél küldő és DM tevékenységeire a weboldalon.
 
6.4.4. Adatkezelés időtartama hírlevél küldés és DM tevékenység esetén
Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, az szolgáltató a kezelt adatokat,  azonnal és véglegesen törli.
 
6.4.5. Címzettek hírlevél küldés és DM tevékenység esetén
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat a szolgáltató marketing és adminisztrátor munkatársai ismerhetik meg.
 
6.5. Érintettek jogai az adatkezelési folyamatokkal kapcsolatosan
Az érintett:
- Kérelmezheti az adatkezelőtől, a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához.
 
6.6. Érintett jogainak gyakorlása
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, hordozhatóságát vagy kezelésének korlátozását, illetve az adatkezelések elleni tiltakozást az érintett az alábbi módokon és elérhetőségeken tudja kezdeményezni:
- Személyesen, a következő címen: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. 1. em. 1.,
- postai úton, a következő, levelezési címen: 6000 Kecskemét Belsőnyír 94/b,
- e-mail útján, a következő e-mail címen: marton.erika01@gmail.com, valamint
- telefonon, a következő telefonszámon: +36-20-933-9307.
 
6.7. Jogalappal kapcsolatos egyéb szabályozások
Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
"A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig."
 
6.8. Rendelkezések
Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy:
- Az adatkezelési folyamatok a hozzájárulásukon  alapulnak,
- a megrendeléshez kötelesek megadni bizonyos adatokat, hogy az adatkezelő és adatfeldolgozója a rendelést teljesíteni tudják,
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal járhat, hogy az adatkezelő és az adatfeldolgozó nem tudják az érintettek rendeléseit feldolgozni.
 
7. Adatfeldolgozó (szállító, tárhely-szolgáltató, szoftvertulajdonos)
Ebben a pontban az adatkezelő ismertetni fogja azt, hogy, mint adatfeldolgozóval, kivel oszthatja meg az érintettektől begyűjtött adatokat.
 
7.1. Szállító
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás.
 
7.1.1. Megnevezése és elérhetősége:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztika Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLD Európa utca 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Telefonszám: +36-1-802-0265
E-mail cím: info@gls-hungary.com
 
7.1.2. Kezelt adatok köre
Szállítási név, szállítási cím, telefonszám és e-mail cím.
 
7.1.3. Érintettek köre
A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 
7.1.4. Adatkezelés célja
A megrendelt termék házhoz szállítása.
 
7.1.5. Adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje
Az adatkezelés a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.
 
7.2. Tárhely-szolgáltató
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás.
 
7.2.1. Megnevezése és elérhetősége:
ProfiTárhely Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Adószám: 23173080-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-121889
Telefonszám: +36-20-254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
 
7.2.2. Kezelt adatok köre
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 
7.2.3. Érintettek köre
A weboldalt használó valamennyi érintett.
 
7.2.4. Adatkezelés célja
A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 
7.2.5. Adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje
Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 
7.3. Szoftvertulajdonos
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Szoftverszállítás.
 
7.3.1. Megnevezése és elérhetősége:
Virtualcom Szoftverház Kft.
Székhely és levelezési cím: 6034 Helvécia, Taál Bálint utca 23.
Adószám: 23923555-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-124560
Telefonszám: +36-21-200-1318
E-mail cím: info@virtualcom.hu
 
7.3.2. Kezelt adatok köre
Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 
7.3.3. Érintettek köre
A weboldalt használó valamennyi érintett.
 
7.3.4. Adatkezelés célja
A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
7.3.5. Adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje
Az adatkezelő és a szoftvertulajdonos közötti szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a szoftvertulajdonos felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 
Az adatfeldolgozás jogalapja: az érintett hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdése és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.
 
8. Cookie-k (sütik) kezelése
Az adatkezelő a weboldalán cookie-kat (sütiket) használ a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében.
A sütik lehetnek állandóak vagy ideiglenesek. Az ideiglenes sütiket a böngésző nem tárolja, azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 
A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.
A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. 
Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes.
A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.
 
9. Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat (sütiket), szövegfájlokat használ, amelyeket az érintett számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését.
Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-cím anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a látogató a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 
A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását, a látogató, böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a látogató weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugin-t: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 
10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 
A szolgáltató a beérkezett e-mailekben, üzenetekben, stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 
E tájékoztatóban a fel nem sorolt adatkezelésekről, az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Kivételes hatósági megkeresés, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 
A szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
11. Érintettek jogai
11.1. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 15. cikk (1) bekezdésének pontjaiban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
11.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.
 
11.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet 17. cikk (1) bekezdésének pontjaiban meghatározott feltételek esetén.
 
11.4. Elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 
11.5. Adatkezelés korlátozásához való jog
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
11.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 
11.7. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 
11.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
11.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- Az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
12. Intézkedés határideje
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
13. Adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
- A személyes adatok álnevesítését és titkosítását,
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét,
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani, valamint
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 
14. Adatvédelmi incidens
14.1. Érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
 
14.2. Adatvédelmi incidens bejelentése hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 
15. Panasztételi lehetőség
Amennyiben az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban jogsértést észlel, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni, ott tudja azt bejelenteni.
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai és elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefonszám: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
16. Kapcsolódó jogszabályok
A tájékoztató elkészítése során az adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.),
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a),
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról,
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről,
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.